กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

 

 

นายวิชาญกรณ์  ประภาวิทย์

พลังงานจังหวัดสตูล

wichankorn.p@energy.go.th

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์พลังงาน

นางสุประภา  คงทอง

นักวิชาการพลังงานชำนาญการ

suprapa_k@energy.go.th

กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน

นายจิรพงค์  ใจคะจัด

นายช่างเทคนิคอาวุโส

 

 

 

นางสาวรุ่งนภา  บุญทองขาว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

rungnapa_b@energy.go.th

 

นางสาววริกานต์  ศิริวัฒน์

วิศวกรปฏิบัติการ

warikarnsi@energy.go.th

 

นางสาวภัทราพันธุ์  แดหวัน

วิศวกรชำนาญการ

pattarapunda@energy.go.th

 

 

วิสัยทัศน์

สตูล เมืองแห่งความมั่นคงด้านพลังงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

 

อำนาจหน้าที่ 

สำนักงานพลังงานจังหวัด มีหน้าที่และอำนาจในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพลังงาน

2. กำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

3. กำกับดูแลคุณภาพ การค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง

4. ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

5. ประสานและอำนวยความสะดวกในการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ

6. จัดทำ เสนอแนะ และประสานและประสานแผนพัฒนาพลังงานในระดบจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานด้านพลังงาน

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

 

การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ / งบประมาณและการเงินการคลัง

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

4. พระราชบัญญติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

 

ธุรกิจพลังงาน

1. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

2. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

3. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

4. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

5. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

6. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556

7. กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558

น้ำมันเชื้อเพลิง

- กฎกระทรวง การซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2560

- กฎกระทรวง การขนส่งน้ำมันด้วยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2558

- กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. 2556

- กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมัน พ.ศ. 2552

- กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

- กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. 2562

- กฎกระทรวง สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560

- กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. 2560

- กฎกระทรวง ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514